O projekte
Café Európa je ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer. Formát vznikol pod hlavičkou Zastúpenia EK na Slovensku v roku 2010.

Debaty Café Európa sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov. Publikum má možnosť vypočuť si argumenty odborníkov, zapojiť sa do diskusie, klásť otázky a nakoniec si na základe prezentovaných informácií vytvoriť na tému vlastný názor ... to všetko v príjemnej neformálnej atmosfére kaviarne. Zákusok s kávou, prípadne čajom je na nás!

Formát diskusie:

Diskusia prebieha v dynamickej atmosfére za účasti moderátora a dvoch hostí, ktorí sú vyberaní tak, aby reprezentovali vo vzájomnom vzťahu odlišné názorové postoje na diskutovanú tému. Moderátor zohráva aktívnu úlohu v tom zmysle, že neumožní hosťom "vybočovať" z témy a z nastolených otázok tak, aby sa diskusia vyvíjala v logickom tematickom slede. Počas diskusie je návštevníkom ponúknutý široký priestor na formulovanie vlastných otázok.

Priebeh diskusie:

1. Moderátor má úvodné slovo, v ktorom predstaví tému, zdôvodní, prečo je reč práve o tejto téme, predstaví hostí a vysvetlí, prečo práve títo hostia sú účastníkmi diskusie
2. Hostia majú úvodné slovo, každý v rozsahu 5-10 minút vysvetlí svoj postoj k téme
3. Hostia po svojich úvodných vystúpeniach krátkymi pripomienkami reagujú na svojho predrečníka
4. Po úvodných slovách nasledujú pripravené otázky moderátora a otázky, ktoré prostredníctvom Facebooku vopred zaslali návštevníci
5. Voľná diskusia počas ktorej môžu návštevníci klásť hosťom otázky, či už priamo, alebo prostredníctvom interaktívneho systémi Sli.do. Diskusiu koordinuje moderátor s časovým limitom cca 45 min.
6. Zhrňujúce slovo moderátora, záverečné slová hostí s informáciou, či v dôsledku diskusie svoj názor korigujú alebo nie a či táto diskusia ich obohatila v doterajšom poznaní.
7. Na záver moderátor vyhlási výsledky súťaže a odmení výhercov pripraveným pamätným darčekom z diskusie.

Chceli by sme vás upozorniť, že filmový štáb/fotograf budú prítomní na mieste počas tohto podujatia a budú natáčať / fotografovať. Takto získané materiály budú použité na ilustračné a informačné účely súvisiace s aktivitami alebo projektmi našej inštitúcie alebo Európskej únie.

Pravidlá súťaže o vecné ceny:

1. Do súťaže sa môže zapojiť ktokoľvek, kto sa zapojí do diskusie, či už otázkou alebo komentárom, pričom nebola otázka alebo komentár položené anonymne.

2. Otázky a komentáre môžu by kladené:

a) vopred: online cez sociálnu sieť Facebook napísaním otázky do komentárov udalosti, súkromnej správy alebo cez udalosť na Sli.do s uvedením mena autora otázky. Otázky vopred musia byť položené najneskôr 12 hodín pred začiatkom diskusie.
b) počas diskusie: štandardným spôsobom (prihlásanie sa a verbálne vyjadrenie otázky alebo komentára) alebo cez systém Sli.do s uvedením mena autora otázky

3. Výhercovia sú žrebovaní náhodným spôsobom podľa nasledujúceho kľúča:

- Ak boli položené otázky vopred (online), náhodným spôsobom sa vyžrebuje spomedzi všetkých zapojených jeden výherca.
- Ak boli položené počas diskusie otázky štandardným spôsobom alebo cez Sli.do, náhodným spôsobom sa vyžrebujú spomedzi všetkých zapojených dvaja výhercovia. Pokiaľ nebola vopred položená žiadna otázka, žrebujú sa traja výhercovia.
- Viaceré otázky položené tou istou osobou sa v žrebovaní započítavajú ako jedna otázka.

4. Výhru si výhercovia môžu prevziať po skončení diskusie, prípadne, pokiaľ poskytnú organizátorom svoje kontaktné údaje, cena môže byť doručená aj poštou.

Pin It

Prihláste sa na odber noviniek Café Európa