O projekte
Café Európa je ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer. Formát vznikol pod hlavičkou Zastúpenia EK na Slovensku v roku 2010.

Debaty Café Európa sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov. Publikum má možnosť vypočuť si argumenty odborníkov, zapojiť sa do diskusie, klásť otázky a nakoniec si na základe prezentovaných informácií vytvoriť na tému vlastný názor...

Formát diskusie:

Diskusia prebieha v dynamickej atmosfére za účasti moderátora a dvoch až troch hostí, ktorí sú vyberaní tak, aby reprezentovali vo vzájomnom vzťahu odlišné názorové postoje na diskutovanú tému. Moderátor zohráva aktívnu úlohu v tom zmysle, že neumožní hosťom "vybočovať" z témy a z nastolených otázok tak, aby sa diskusia vyvíjala v logickom tematickom slede. 

Priebeh diskusie:

1. Moderátor má úvodné slovo, v ktorom predstaví tému, zdôvodní, prečo je reč práve o tejto téme, predstaví hostí a vysvetlí, prečo práve títo hostia sú účastníkmi diskusie.
2. Hostia majú úvodné slovo, každý v rozsahu 5-10 minút vysvetlí svoj postoj k téme.
3. Hostia po svojich úvodných vystúpeniach krátkymi pripomienkami reagujú na svojho predrečníka.
4. Voľná diskusia, počas ktorej môžu návštevníci klásť hosťom otázky, bude prebiehať prostredníctvom interaktívneho systému Sli.do. 

Pin It

Prihláste sa na odber noviniek Café Európa