O projekte

Café Európa je ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer. Formát diskusií vznikol pod patronátom Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku v roku 2010.

Debaty Café Európa sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov. Publikum má možnosť vypočuť si argumenty odborníkov, zapojiť sa do diskusie, klásť otázky a nakoniec si na základe prezentovaných informácií vytvoriť na tému vlastný názor ... to všetko v príjemnej neformálnej atmosfére kaviarne. Zákusok s kávou, prípadne čajom je na nás!

Formát diskusie:

Diskusia prebieha v dynamickej atmosfére za účasti moderátora a dvoch hostí, ktorí sú vyberaní tak, aby reprezentovali vo vzájomnom vzťahu odlišné názorové postoje na diskutovanú tému. Moderátor zohráva aktívnu úlohu v tom zmysle, že neumožní hosťom "vybočovať" z témy a z nastolených otázok tak, aby sa diskusia vyvíjala v logickom tematickom slede. Počas diskusie je návštevníkom ponúknutý široký priestor na formulovanie vlastných otázok.

Priebeh diskusie:

1. Moderátor má úvodné slovo, v ktorom predstaví tému, zdôvodní, prečo je reč práve o tejto téme, predstaví hostí a vysvetlí, prečo práve títo hostia sú účastníkmi diskusie
2. Hostia majú úvodné slovo, každý v rozsahu 5-10 minút vysvetlí svoj postoj k téme
3. Hostia po svojich úvodných vystúpeniach krátkymi pripomienkami reagujú na svojho predrečníka
4. Po úvodných slovách nasledujú pripravené otázky moderátora a otázky, ktoré prostredníctvom Facebooku vopred zaslali návštevníci
5. Voľná diskusia počas ktorej môžu návštevníci klásť hosťom otázky, či už priamo, alebo prostredníctvom interaktívneho systémi Sli.do. Diskusiu koordinuje moderátor s časovým limitom cca 45 min.
6. Zhrňujúce slovo moderátora, záverečné slová hostí s informáciou, či v dôsledku diskusie svoj názor korigujú alebo nie a či táto diskusia ich obohatila v doterajšom poznaní.
7. Na záver moderátor vyhlási výsledky súťaže a odmení výhercov pripraveným pamätným darčekom z diskusie.

Chceli by sme vás upozorniť, že filmový štáb/fotograf budú prítomní na mieste počas tohto podujatia a budú natáčať / fotografovať. Takto získané materiály budú použité na ilustračné a informačné účely súvisiace s aktivitami alebo projektmi našej inštitúcie alebo Európskej únie.

Pravidlá súťaže o vecné ceny:

1. Do súťaže sa môže zapojiť ktokoľvek, kto sa zapojí do diskusie, či už otázkou alebo komentárom, pričom nebola otázka alebo komentár položené anonymne.

2. Otázky a komentáre môžu by kladené:

a) vopred: online cez sociálnu sieť Facebook napísaním otázky do komentárov udalosti, súkromnej správy alebo cez udalosť na Sli.do s uvedením mena autora otázky. Otázky vopred musia byť položené najneskôr 12 hodín pred začiatkom diskusie.
b) počas diskusie: štandardným spôsobom (prihlásanie sa a verbálne vyjadrenie otázky alebo komentára) alebo cez systém Sli.do s uvedením mena autora otázky

3. Výhercovia sú žrebovaní náhodným spôsobom podľa nasledujúceho kľúča:

- Ak boli položené otázky vopred (online), náhodným spôsobom sa vyžrebuje spomedzi všetkých zapojených jeden výherca.
- Ak boli položené počas diskusie otázky štandardným spôsobom alebo cez Sli.do, náhodným spôsobom sa vyžrebujú spomedzi všetkých zapojených dvaja výhercovia. Pokiaľ nebola vopred položená žiadna otázka, žrebujú sa traja výhercovia.
- Viaceré otázky položené tou istou osobou sa v žrebovaní započítavajú ako jedna otázka.

4. Výhru si výhercovia môžu prevziať po skončení diskusie, prípadne, pokiaľ poskytnú organizátorom svoje kontaktné údaje, cena môže byť doručená aj poštou.

logo

© 2015 Café Európa